Prawnik od zobowiązań (Sprawy o zapłatę)

Warszawa | Kancelaria Prawna Homines

Osoby niezwiązane z branżą prawniczą rzadko wiedzą, czym jest prawo zobowiązań. Jest to obszerna gałąź prawa cywilnego określająca stosunek pomiędzy dwiema bądź więcej osobami, na mocy którego jedna ze stron może wysuwać wobec drugiej strony żądania określonego działania albo jego zaniechania. 

Źródłem zobowiązań są:

  • umowy (sprzedaży, darowizny, zlecenia, o dzieło i inne),
  • czyny niedozwolone, czyli sprzeczne z prawem działanie lub zaniechanie, które wywołuje szkodę,
  • bezpodstawne wzbogacenie – dotyczy osób, które bez podstawy prawnej uzyskały korzyść majątkową kosztem innej osoby.

Na podstawie prawa zobowiązań jedna osoba może domagać się działania (lub zaniechania działania) od innej osoby. Łatwo to zrozumieć, np. odwołując się do umowy o dzieło. To z zapisów umowy wynika charakter wzajemnych zobowiązań – jedna strona zobowiązuje się wykonać jakąś pracę (zlecone dzieło), a druga wypłacić za to wynagrodzenie. 

Przykładem zobowiązania wynikającego z czynu niedozwolonego są np. odszkodowania komunikacyjne – sprawca powoduje wypadek (czyli czyn niedozwolony), a poszkodowany ma prawo żądać rekompensaty. 

Kiedy prawnik pomoże przy egzekwowaniu zapłaty?

W praktyce w ramach prawa zobowiązań najczęściej spotykamy się z żądaniem zapłacenia pieniędzy (odszkodowania, zadośćuczynienia).

W ramach świadczonych usług możemy Państwa wesprzeć przy:

  • analizie i sporządzaniu umów sprzedaży, darowizny, zamiany, zlecenia i o dzieło,
  • sprawach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji,
  • sprawach odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • windykowaniu należności.

Egzekwowanie zobowiązań może przybierać różne formy, w zależności od charakteru zobowiązania. Doświadczenie naszych adwokatów  w istotny sposób wpływa na skuteczność ich działań.