Rozwód bez obecności pozwanego małżonka na rozprawie

Data

Rozwód bez obecności pozwanego małżonka na rozprawie

Rozwód zaoczny to w zasadzie wyrok zaoczny, w którym sąd orzeka rozwód pomimo nieobecności jednego z małżonków. Może do tego dojść, gdy jedna ze stron nie stawi się na rozprawę rozwodową, pomimo prawidłowego zawiadomienia o jej terminie i miejscu, a sąd uzna, że uzasadniono konieczność przeprowadzenia rozwodu w wyczerpujący sposób.

Procedura rozwodu, gdy drugi małżonek nie bierze udziału w rozprawie

Nie wszystkie małżeństwa mogą skorzystać z rozwodu zaocznego. Rozwód zaoczny wymaga spełnienia określonych warunków i jest stosowany w konkretnych sytuacjach. Jakie są warunki konieczne do uzyskania rozwodu bez udziału drugiego małżonka na rozprawie? Sąd może wydać wyrok zaoczny dotyczący rozwodu w sytuacji:

  • jeśli pozwany małżonek nie stawi się na rozprawę sądową, pomimo prawidłowego zawiadomienia,
  • jeśli pozwany małżonek nie odpowie na pozew rozwodowy w określonym terminie, sąd może uznać, że zgadza się z żądaniami powoda,
  • mimo stawienia się na rozprawie pozwany nie bierze w niej udziału.

 

Jakie dokumenty są wymagane w przypadku rozwodu bez obecności drugiego małżonka na rozprawie? Do pozwu o rozwód przedkłada się takie dokumenty jak:

  • odpis aktu małżeństwa,
  • jeżeli małżeństwo posiada małoletnie dzieci to ich akty urodzenia,
  •  potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu lub wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym.

 

Dokumenty te powinny zostać załączone w oryginale do pozwu. Akt małżeństwa oraz akty urodzenia można otrzymać odpłatnie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Do pozwu można załączyć również inne dokumenty, które będą pomocne w udowodnieniu konkretnego faktu.

Jak długo trwa proces rozwodu, gdy drugi małżonek nie bierze udziału w rozprawie? Proces rozwodu, gdy drugi małżonek nie bierze udziału w rozprawie i nie jest orzekana wina za rozpad małżeństwa trwa znacznie krócej niż rozwód z orzeczeniem o winie. Długość postępowania zależy w dużej mierze od obłożenia sądu sprawami rozwodowymi.

Rozwód jednostronny z powodu nieobecności drugiego małżonka

Czy rozwód zaoczny wymaga zgody obu małżonków? Małżonek nie pojawiając się na rozprawie sam pozbawia się środków obrony i możliwości wyrażenia swojego stanowiska, dlatego też nie jest wymagana jego zgoda. Małżonek, który nie stawił się na rozprawie może złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku rozwodowego sprzeciw. W takiej sytuacji małżonek musi przedstawić stosowne argumenty. W sytuacji, gdy sąd ustali, że istnieją podstawy do odrzucenia decyzji o rozwodzie zaocznym, zdecyduje o konieczności przeprowadzenia pełnej rozprawy.

Rozwód zaoczny a prawo rodzinne

Prawo rodzinne w Polsce przewiduje wydanie wyroku zaocznego w sprawie o rozwód. Sąd wyda wyrok w przypadku nieobecności lub bierności pozwanego. Jeżeli jednak na sprawie nieobecny jest powód sąd nie orzeknie zaocznego rozwodu. W takiej sytuacji sprawa zostaje zawieszona.

Co do zasady wydanie wyroku zaocznego opiera się na założeniu, że prawdziwe są twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem. Wyjątkiem od tej zasady stanowią wyroki zaoczne wydawane w sprawach rozwodowych oraz w sprawach między rodzicami a dziećmi. W przypadku sprawy o rozwód zaoczny sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe.

Z pewnością w sposób najbardziej zrozumiały może wyjaśnić to adwokat od rozwodów Warszawa, podczas konsultacji dotyczącej konkretnej sprawy. Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Skutki prawne rozwodu bez udziału drugiego małżonka

Konsekwencje prawne braku uczestnictwa drugiego małżonka w procesie rozwodowym polegają na orzeczeniu rozwodu zaocznego. Rozwód zaoczny nie różni się niczym w skutkach od rozwodu klasycznego z udziałem stron. Wyrok zaoczny rozwiązuje małżeństwo i może regulować inne kwestie związane z małżeństwem. Rozwód za zgodą jednego małżonka wobec braku reakcji drugiego małżonka odbywa się bez orzekania o winie. Sąd podejmuje decyzję o formalnym rozwiązaniu małżeństwa na podstawie wniosku jednej strony, po przeanalizowaniu czy przyczyny rozwodu są wystarczająco dobrze umotywowane i organizowanie rozprawy nie jest konieczne. Jeśli pozwany nie złoży sprzeciwu w terminie, wyrok zaoczny staje się prawomocny i wykonalny.

Czytaj również: Jak znaleźć odpowiednią kancelarię do obsługi rozwodu w Warszawie?

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.