Czy rozwód trzeba zgłosić do urzędu skarbowego

Czy rozwód trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Data

Kiedy już przebrniemy przez proces rozwodowy pojawiają się pytania o formalności po wyroku rozwodowym. O czym należy pamiętać po orzeczeniu rozwodu i czy rozwód trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Czy rozwód trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że nie trzeba zgłaszać rozwodu do Urzędu Stanu Cywilnego. Zrobi to za nas sąd, który orzekł rozwód. Wzmianka o rozwodzie będzie widoczna na akcie małżeństwa.

O rozwodzie warto jednak powiadomić urząd skarbowy, w szczególności w sytuacji gdy wcześniej małżonek dokonywał rozliczeń wspólnie z małżonkiem. Może się bowiem zdarzyć, że urząd skarbowy wyśle korespondencję do jednego z małżonków. Nie powinno mieć to miejsca, jednak nie można wykluczyć takiej omyłki urzędu. Dodatkowo, powiadomienie US będzie mieć znaczenie także, jeżeli chcesz korzystać z ulg podatkowych związanych z samotnym wychowywaniem dziecka. Dlatego też zgłoszenie rozwodu do urzędu skarbowego wydaje się bezpieczniejsze.

Gdzie trzeba zgłosić, że jest się po rozwodzie?

Informowanie o rozwodzie i formalności rozwodowe to coś, co często zaprząta głowę byłym już małżonkom. Fakt orzeczenia między małżonkami rozwodu warto zgłosić do takich podmiotów jak:

  • Banki czy instytucje finansowe – Banki, w szczególności jeżeli posiada się kredyt, wymagają informacji o stanie cywilnym i wspólności majątkowej. Jeżeli małżonek posiadał pełnomocnictwo czy upoważnienie do konta bankowego drugiego małżonka, warto pomyśleć o jego wypowiedzeniu.
  • Urzędy, z których pobierane są świadczenia (np. MOPS)
  • Wierzyciele
  • Wspólnota mieszkaniowa – jeżeli małżonkowie posiadali wspólne mieszkanie
  • Firmy, z którymi były podpisane umowy np. na media, prąd

Czy muszę powiadomić pracodawcę, że dostałam rozwód?

Co do zasady pracownik nie musi informować pracodawcy o rozwodzie. Jeżeli jednak rozwód wpłynie na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, to informację tę należy pracodawcy przekazać. Zgodnie z art. 221 § 3 pkt 3 kodeksu pracy pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących: inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

Nieco inaczej wygląda sytuacja gdy zmieniamy nazwisko po rozwodzie. Pracodawca bowiem płaci za nas składki, a więc musi zmianę danych pracownika zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A zatem jeżeli zmieniliśmy po rozwodzie nazwisko to musimy poinformować o tym pracodawcę. Co więcej, pracodawca może wymagać udokumentowania zmian np. poprzez okazanie nowego dowodu osobistego. Adwokat rozwód Warszawa pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Zmiana nazwiska po rozwodzie 

Po rozwodzie można pozostać przy dotychczas noszonym nazwisku lub też powrócić do nazwiska sprzed małżeństwa. Jeżeli chcemy powrócić do wcześniejszego nazwiska to mamy na to 3 miesiące od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Jest to nieprzekraczalny termin, po upływie którego możliwa będzie już tylko administracyjna zmiana nazwiska. Pamiętaj, że po zmianie nazwiska należy dokonać wymiany wszystkich dokumentów, a także poinformować takie instytucje jak banki, pracodawcę czy placówki medyczne. Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą musisz zgłosić zmianę nazwiska do CEIDG w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.

Co zmienia rozwód w życiu podatkowym małżonków?

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólnemu opodatkowaniu podlegają jedynie małżonkowie pozostający przez cały rok we wspólności majątkowej. Najistotniejszą zatem zmianą w rozliczeniu podatkowym po rozwodzie jest to, że nie ma możliwości wspólnego rozliczenia PIT po rozwodzie za rok, w którym sąd orzekł rozwód.  Każdy z małżonków musi złożyć osobne zeznanie podatkowe.

Jak rozliczyć się z podatku po rozwodzie?

Po rozwodzie każdy z małżonków powinien złożyć oddzielne zeznanie podatkowe. Warto wspomnieć kilka słów uldze na dzieci, która jest najczęściej odliczaną ulgą wśród podatników.  Jeżeli małżonkowie mają dzieci i wcześniej rozliczali się razem to powinni ustalić kto, w jakiej części wykorzysta ulgę prorodzinną. Z ulgi może skorzystać jeden rodzic lub też dwójka w uzgodnionej przez nich części. Co istotne, odliczyć ulgę może rodzic, który wykonuje władzę rodzicielską.  Prawo do odliczenia ulgi nie przysługuje bowiem rodzicowi, który wyłącznie wypłaca na rzecz dziecka zasądzone przez sąd alimenty, a nie uczestniczy w jego wychowywaniu (wyrok WSA we Wrocławiu z 13.10.2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1108/15).

Kancelaria prawna Warszawa zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z rozwodem, ale także po jego orzeczeniu. Ważne jest, aby zamknąć temat rozwodu kompleksowo. Po rozwodzie pomoc prawna często jest niezbędna także w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków.