Czym zajmuje się prawo rodzinne

Czym zajmuje się prawo rodzinne?

Data

Prawo rodzinne to obszerna dziedzina prawa, dlatego też wiele osób może mieć  problem z określeniem i zrozumieniem, czym właściwie się zajmuje się prawo rodzinne i jak działa.

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego, która reguluje relacje między członkami rodziny i krewnymi oraz kwestie wynikające między innymi z małżeństwa, opieki, kurateli czy przysposobienia i powiązane z innymi aspektami życia rodzinnego. Inaczej mówiąc, prawo rodzinne zajmuje się szeroko rozumianą rodziną i stosunkami prawnymi, jakie zachodzą w rodzinie – zarówno majątkowymi jak i niemajątkowymi.

Czym zajmuje się prawo rodzinne?

Prawo rodzinne zajmuje się szerokim zakresem kwestii dotyczących relacji rodzinnych i małżeńskich. Oto kilka głównych obszarów, którymi się zajmuje:

 • Małżeństwo – m.in. rozwody, separacje, podziały majątku
 • Rodzicielstwo – prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci, w tym władza rodzicielska, prawo do decydowania o sprawach związanych z wychowaniem dziecka oraz prawo do kontaktów z dzieckiem
 • Opieka nad dziećmi
 • Ustalenia/zaprzeczenie ojcostwa
 •  Adopcja
 • Alimenty
 • Sprawy o ustanowienie kuratora dla małoletniego

 

Powyższy katalog nie jest wyczerpujący, a spraw, którymi zajmie się prawnik rodzinny, jest naprawdę duży wachlarz. Adwokat prawo rodzinne posiada doświadczenie, wiedzę, ale także wyczucie i empatię, szczególnie ważną w sprawach rodzinnych. 

W czym pomoże prawnik rodzinny?

Prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym może pomóc w różnorodnych kwestiach związanych z życiem rodzinnym i małżeńskim. Oto kilka dziedzin, w których prawnik rodzinny może być pomocny:

 • Rozwody i separacje
 • Ustalenie opieki nad dziećmi
 • Alimenty
 • Adopcja i opieka nad dziećmi
 • Umowy przedmałżeńskie (m.in. tzw. intercyzy)
 • Podział majątku
 • Ustalenie bądź zaprzeczenie macierzyństwa/ojcostwa
 • Mediacje rodzinne

 

Kancelaria prawna Warszawa zapewnia klientom wsparcie prawne, porady i reprezentację przed sądami czy innymi organami. W niektórych przypadkach niezbędnym jest wkroczenie na drogę sądową. Wówczas pomoc prawnika rodzinnego może okazać się nieoceniona, w szczególności biorcą pod uwagę, że jest to osoba, niezwiązana ze sprawą i umiejąca racjonalnie ocenić sytuację. Adwokat rozwód Warszawa jako biegły w znajomości przepisów prawa i posiadający doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego wskaże możliwości działania, jak też wyjaśni wszelkie zawiłości. Prawo rodzinne adwokat pomaga zarówno w postępowaniach sądowych, jak też w postępowaniu przedsądowym, w tym prowadzi negocjacje czy uczestniczy w mediacjach. Pomoc adwokata przydatna jest także w sprawach dotyczących różnych świadczeń (np. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego). 

Jakie są podstawowe zasady prawa rodzinnego?

Wśród najważniejszych zasad prawa rodzinnego i opiekuńczego możemy wymienić m.in.:

 • Zasada dobra dziecka – centralnym punktem prawa rodzinnego jest ochrona dobra dziecka, zapewnienie mu odpowiedniej opieki, wychowania, edukacji i bezpieczeństwa. Interesy dziecka są najważniejsze i powinny być priorytetem we wszelkich decyzjach podejmowanych przez organy i sądy rodzinne.
 • Zasada dobra rodziny – prawo rodzinne powinno dbać o dobro rodziny, w tych chronić rodzinę przed jej rozpadem.
 • Zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka – małżeństwo, rodzicielstwo, a także macierzyństwo pozostaje pod stałą ochroną oraz opieką państwa. Zasada ta wyraża się m.in. poprzez współdziałanie małżonków dla dobra rodziny, czy obowiązki alimentacyjne członków rodziny.
 • Zasada równouprawnienia małżonków i dzieci – realizuje zasadę równości kobiety i mężczyzny w stosunkach między nimi oraz równość dzieci wobec prawa, niezależnie od tego, czy pochodzą one z małżeństwa, czy ze związku pozamałżeńskiego.
 • Zasada trwałości rodziny – ma na celu stabilizację stosunków rodzinnych, w sytuacji gdy istnieje szansa na rozwiązanie sporu między małżonkami.
 • Zasada monogamii – zakazuje zawierania małżeństwa osobie, która pozostaje już w takim związku.