Z jakiego powodu można wziąć rozwód

Z jakiego powodu można wziąć rozwód?

Data

Małżeństwo to nie tylko symboliczna więź istniejąca między małżonkami, ale również bardzo silny stosunek prawny. Nie powinno więc dziwić, że orzeczenie sądu w przedmiocie rozwodu poprzedzone jest, często złożonym, postępowaniem dowodowym. Rozwód pociąga przecież za sobą daleko idące skutki prawne – prowadzi do trwałego rozwiązania małżeństwa. Wiele osób zastanawia się jakie są powody do rozwodu? 

Z pewnością w sposób najpełniejszy może wyjaśnić to adwokat od rozwodów Warszawa, podczas konsultacji dotyczącej konkretnej sprawy. Możliwym jest jednak wstępne, ogólne wskazanie jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce.

Jakie są przesłanki orzeczenia rozwodu?

Powody do rozwodu zostały ogólnie wskazane w treści przepisów prawa, jako przesłanki orzeczenia rozwodu. Istnieją przesłanki pozytywne oraz przesłanki negatywne, które sąd musi zbadać żeby orzec rozwód.

Przesłanki pozytywne wydania wyroku rozwodowego to trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, na trzech płaszczyznach tj.:

1) więzi duchowej (emocjonalnej);

2) więzi fizycznej;

3) więzi gospodarczej (finansowej).

Co dokładnie oznacza pojęcie trwałości i zupełności rozkładu pożycia? Żeby rozkład pożycia małżeńskiego można było uznać za zupełny musi on dotyczyć wszystkich trzech wyżej wskazanych płaszczyzn. Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego wiąże się z upływem pewnego czasu, od którego wygasła więź małżeńska. Z reguły o trwałości rozkładu możemy mówić gdy występuje ona na wszystkich płaszczyznach nieprzerwanie przynajmniej kilka miesięcy.

Oprócz wystąpienia przesłanek pozytywnych do orzeczenia rozwodu koniecznym jest również nie stwierdzenie żadnej przesłanki negatywnej. Prościej mówiąc sąd rozstrzygając sprawę rozwodową musi również zbadać, czy rozwód nie zagraża dobru wspólnych, małoletnich dzieci stron oraz czy nie stoją mu na przeszkodzie zasady współżycia społecznego, w szczególności jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, a drugi z małżonków odmawia zgody na orzeczenie rozwodu.

Zobacz również: Czy można wycofać pozew o rozwód?

Jak udowodnić rozpad pożycia małżeńskiego?

Niezależnie od tego jakie powody do rozwodu zostały skonkretyzowane w treści pozwu, stopień skomplikowania wykazania przesłanek rozwodu zależy od stanowiska małżonków co do winy rozwodu i zaistnienia przesłanek uzasadniających jego orzeczenie. Zdecydowanie najprościej jest udowodnić rozpad pożycia małżeńskiego w sytuacji gdy obydwoje małżonkowie chcą rozwodu bez orzekania o winie. Sytuacja komplikuje się, gdy co prawda obydwie strony zgadzają się na rozwód, ale brak jest konsensusu co do tego, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Z reguły najtrudniej jest wtedy, gdy jeden z małżonków chce rozwodu, a drugi się temu sprzeciwia.

Niezależnie od powyższego postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód nie różni się istotnie od przeprowadzania dowodów w innych sprawach cywilnych. Żeby wykazać, iż powody do rozwodu wskazane w pozwie są rzeczywiste, a sąd powinien wydać wyrok rozwodowy powoływać można wszelkie dowody. W sprawach rozwodowych najpopularniejsze dowody to zeznania świadków – najczęściej osób najbliższych, rodziny i przyjaciół lub dowody z dokumentów np. korespondencja SMS/z portali społecznościowych między jednym z małżonków, a jego kochankiem, czy też zapisy rozmów pomiędzy samymi małżonkami.

Jakie argumenty na sprawie rozwodowej?

Wiele osób zastanawia się jakie argumenty powołać na sprawie rozwodowej? W praktyce wszystko zależy od konkretnej sytuacji, zawsze jednak warto, czy to w treści pozwu, czy podczas składania zeznań jak najdokładniej opisać sytuację w małżeństwie. Powinno więc położyć się szczególny nacisk na konkretne przykłady zdarzeń, czy zachowań, które przyczyniły się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Konkretne powody do rozwodu, których wystąpienie można podciągnąć pod ustawowe przesłanki mogą być bardzo różne. Najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce to m.in. zdrady małżeńskie, nadużywanie alkoholu przez jednego z małżonków, przemoc fizyczna lub psychiczna, czy tzw. niedopasowanie charakterów

Każdorazowo w toku postępowania sądowego trzeba wystąpienie takich przypadków wprost wyartykułować sądowi i poprzeć konkretnymi dowodami. Warto pamiętać, że sprawy rozwodowe nie należą do łatwych, a spór z drugim małżonkiem często bywa mocno stresujący. Kancelaria prawna Warszawa wspiera w postępowaniach rozwodowych, prowadząc je o A do Z.