Jak podzielić nieruchomość po rozwodzie

Jak podzielić nieruchomość po rozwodzie?

Data

Konsekwencją rozwodu jest podział majątku wspólnego małżonków. Małżonkowie dzielą się wspólnymi ruchomościami oraz nieruchomościami. Mogą zrobić to polubownie w formie umowy lub sądownie, w przypadku gdy nie ma zgody co do podziału majątku.

Kancelaria prawna Warszawa specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz upadłościowego. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Kiedy nieruchomość jest wspólna?

Podział nieruchomości następuje, gdy należy ona do majątku wspólnego, a więc mieszkanie, dom lub działka na której stoi dom zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Nieruchomość nie będzie wspólna w sytuacji, gdy:

 • mieszkanie lub działka, na której zbudowany został dom była zakupiona przez jednego z małżonków przed ślubem, została przez niego odziedziczona lub darowana wyłącznie jemu,
 • nieruchomość została zakupiona za pieniądze pochodzące z darowizny lub spadku, albo też zgromadzone przez jednego małżonka jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.

Jak wygląda podział domu po rozwodzie?

Właścicielem domu jest ten, kto jest właścicielem gruntu, na którym dom ten jest posadowiony. Taka jest zasada prawa własności. Jeżeli działka należy do majątku osobistego jednego z małżonków, to małżonek ten jest również właścicielem domu, nawet jeżeli dom ten został wybudowany z pieniędzy należących do majątku wspólnego. W takiej sytuacji małżonek, który nie jest właścicielem gruntu może żądać zwrotu nakładów poczynionych na budowę domu lub żądać przeniesienia własności stosownego udziału w tej nieruchomości na swoją rzecz.

Z kolei w sytuacji, gdy budowa domu została w całości sfinansowana z majątku osobistego małżonka, który nie jest właścicielem działki, może on żądać przyznania mu własności całej nieruchomości, tj. zarówno domu, jak i działki.

Nieruchomość wspólna małżonków może zostać podzielona w następujący sposób:

 • fizyczny podział domu po rozwodzie na dwie samodzielne części – fizyczny podział domu jest możliwy, w sytuacji, gdy można z niego wyodrębnić dwie niezależne części, mogące stanowić samodzielne mieszkania,
 • przyznanie całej nieruchomości jednemu z małżonków z obowiązkiem dokonania przez niego spłaty drugiego z małżonków – w praktyce jest to najczęściej spotykane rozwiązanie. Przyznając nieruchomość jednemu z małżonków sąd bada okoliczności:
  • komu przypadnie opieka nad małoletnimi dziećmi,
  • który z małżonków ma wystarczające środki finansowe na spłatę drugiego,
  • kto obecnie korzysta z nieruchomości i w jakim celu,
  • czy małżonkowie mogą w inny sposób zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe,
  • wielkość udziałów małżonków w majątku wspólnym,
  • nakłady poczynione z majątków osobistych małżonków na nieruchomość
 • sprzedaż nieruchomości i podział pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży na małżonków – sprzedaż nieruchomości jest zarządzana przez sąd w sytuacji, gdy nie można zastosować jednego z dwóch powyższych rozwiązań. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży sąd dzieli na małżonków adekwatnie do przypadających im udziałów w majątku wspólnym.

Jak sąd dzieli mieszkanie po rozwodzie?

Podział mieszkania po rozwodzie odbywa się na takich samych zasadach jak podział domu. Do czasu podziału mieszkania sąd może ustalić w wyroku rozwodowym o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania do chwili, aż jedno z małżonków się wyprowadzi. Sąd w sentencji wyroku rozwodowego szczegółowo określa  pomieszczenia przyznane każdemu z małżonków do wyłącznego korzystania oraz może orzec nakazy oraz zakazy dotyczące pomieszczeń pozostających we wspólnym używaniu (np. zakaz przyprowadzania obcych osób).

Potrzebujesz pomocy przy rozwodzie? Nasz doświadczony adwokat od rozwodów Warszawa jest gotowy aby odpowiedzieć na Twoje wszystkie pytania. Zapraszamy do kontaktu, tel: 696 377 482

Kto zostaje w domu po rozwodzie?

Na okoliczność kto zostaje w domu po rozwodzie mają wpływ względy praktyczne i ekonomiczne. Najczęściej dom przypada temu małżonkowi, który wniósł znacznie większy wkład w zakup lub budowę domu. Sąd bierze pod uwagę również możliwości utrzymania nieruchomości – czy małżonka pozostającego w domu będzie stać na jego utrzymanie. Dla dobra dzieci najkorzystniejsze jest pozostawienie im dotychczasowego miejsca zamieszkania i uniknięcie zmiany otoczenia, dlatego często to rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi zostaje w domu.

Zobacz również: Rozwód a podział majątku