Kiedy dochodzi do podziału równego, a kiedy proporcjonalnego?

Kiedy dochodzi do podziału majątku równego, a kiedy proporcjonalnego?

Data

Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie wszystko, co nabywają w jego trakcie, staje się ich majątkiem wspólnym – nieruchomości, samochody, środki pochodzące z tytułu wynagrodzenia za pracę, dochód z prowadzonej działalności, bez znaczenia, czy małżonkowie posiadają wspólny rachunek bankowy, czy też nie. Rozwód skutkuje ustaniem pomiędzy małżonkami wspólności ustawowej. Od momentu orzeczenia rozwody byli małżonkowie mają równe udziały we wspólnym majątku. Zasada równości udziałów może zostać jednak zmodyfikowana poprzez wskazanie, że udział jednego z małżonków jest większy niż drugiego.

Podział majątku równy vs. proporcjonalny

Kiedy zgodnie z prawem dochodzi do podziału majątku w równych częściach? W momencie orzeczenia rozwodu byli małżonkowie , posiadają równe udziały w majątku wspólnym zgromadzonym przez czas trwania małżeństwa. 

Jakie są zalety i wady podziału majątku w równych częściach? Zaletą podziału majątku w częściach równych jest szybkość dokonania podziału. Z kolei wadą podziału majątku w równych częściach jest niesprawiedliwość w sytuacji, gdy jeden z małżonków w większym stopniu przyczynił się do powstania majątku wspólnego. 

Proporcjonalny podział majątku możliwy jest na życzenie każdego z małżonków pod warunkiem, że występuje znaczna dysproporcja w przyczynieniu się małżonków do powstania ich majątku wspólnego oraz istnieją „ważne powody” wyjaśniające nierówny podział majątku. Obie przesłanki muszą wystąpić łącznie. 

Podkreślić należy, że podczas rozpatrywania wniosku, sąd nie bierze pod uwagę, tylko wyższych zarobków w przyczynieniu się do powstania majątku wspólnego. Równie ważny jest także stopień zaangażowania w prowadzenie domu i osobiste wychowanie dzieci oraz całokształt starań o założoną wspólnie rodzinę, oraz zaspokojenie jej potrzeb. Kancelaria prawna Warszawa posiada bogate doświadczenie w sprawach o podział majątku. Zapraszamy do kontaktu, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Kryteria decydujące o sposobie podziału majątku 

Jakie są kryteria decydujące o wyborze między podziałem równym a proporcjonalnym? Jeżeli małżonkowie nie dojdą do porozumienia w przedmiocie podziału majątku wspólnego, o podziale majątku wspólnego zadecyduje sąd. Sąd weźmie pod uwagę różne czynniki, które ostatecznie wpłyną na jego decyzję o podziale. Kryteria decydujące o wyborze między podziałem równym a proporcjonalny:

sytuacja życiową każdej ze stron,

czas trwania małżeństwa,

potrzeby związane z wychowaniem i utrzymaniem dzieci,

stopień przyczynienia się do powstania tego majątku,

inne ważne powody, np. długotrwała faktyczna separacja małżonków, fakt trwonienia majątku przez jednego z małżonków, alkoholizm, narkomania, hazard, dokonywanie zbyt ryzykownych operacji finansowych. 

Ocenie podlega całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem założonej rodziny.

Wpływ wyboru sposobu podziału majątku na relacje rodzinne

Czy zastosowanie proporcjonalnego podziału majątku może prowadzić do konfliktów rodzinnych? W przypadku zastosowania proporcjonalnego podziału majątku małżonek, który otrzyma mniejszy udział w majątku wspólnym, może być niezadowolony z takiego rozwiązania, co w konsekwencji może doprowadzić do konfliktu. 

Czy proporcjonalny podział majątku może być bardziej sprawiedliwy w niektórych sytuacjach? Proporcjonalny podział majątku może być bardziej sprawiedliwy w sytuacji, gdy podczas trwania małżeństwa jeden z małżonków w sposób rażący i uporczywy nie przyczyniał się do powiększenia wspólnego majątku, stosownie do swoich sił i możliwości zarobkowych. Przyjęcie w takich okolicznościach równości udziałów małżonków w majątku wspólnym byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego. 

Czy istnieją sytuacje, w których podział majątku musi być proporcjonalny? W przepisach prawa nie ma konkretnie wyszczególnionych sytuacji, kiedy podział majątku musi być proporcjonalny. Równy podział majątku po rozwodzie jest zasadą. Najczęściej sądu dokonują proporcjonalnego podziału majątku w sytuacji wystąpienia ważnych powodów takich jak:

długotrwała faktyczna separacja małżonków, 

fakt trwonienia majątku przez jednego z małżonków, 

alkoholizm, 

narkomania, 

hazard, 

dokonywanie zbyt ryzykownych operacji finansowych. 

Sprawy o podział majątku często są trudne i skomplikowane. Najczęściej żadna ze stron nie chce odpuścić. Warto w takich sytuacjach skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Adwokat prawo spadkowe Warszawa pomaga swoim klientom w sporach o wspólny majątek oraz dokłada wszelkich starań, aby wynik sprawy był satysfakcjonujący dla klienta. 

Czytaj również: Rodzaje podziału majątku po zmarłym