Brak zgody na rozwód - co można zrobić w takiej sytuacji

Brak zgody na rozwód – co można zrobić w takiej sytuacji?

Data

Sytuacje, w których małżonek nie chce i nie zgadza się na rozwód, nie są wcale sytuacjami, które zdarzają się rzadko. Sprzeciw małżonka nie oznacza jednak automatycznie, że sąd nie orzeknie rozwodu. Jakie kroki podjąć w takiej sytuacji, aby finalnie doprowadzić do rozwodu?

Co gdy pozwany nie zgadza się na rozwód?

Sąd może orzec rozwód bez zgody jednego z małżonków. Przepisy nie wskazują, że zgoda dwojga małżonków jest konieczna. Brak zgody małżonka na rozwód nie jest zatem przeszkodą nie do pokonania, w tym w szczególności jeżeli występuje brak zgody na rozwód przez małżonka winnego rozkładu pożycia.

Kluczowe jest wykazanie, że doszło między małżonkami do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Co to oznacza? Małżonków nie mogą już łączyć więzi ani fizyczne, ani uczuciowe, ani gospodarcze. Aby to udowodnić należy przytoczyć okoliczności sprawy, a także odpowiednie dowody. W sprawach rozwodowych warto skonsultować się z kancelarią, taką jak Kancelaria prawna Warszawa specjalizującą się w sprawach rozwodowych i podziale majątku po rozpadzie małżeństwa.

Czy brak zgody na rozwód może spowodować, że sąd nie udzieli rozwodu?

Mimo udowodnienia, że nastąpił zupełny i trwały rozkładu pożycia małżeńskiego, w niektórych przypadkach sąd może nie orzec rozwodu. Sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli:

  • wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;
  • z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
  • żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Co jeśli mąż nie odpowie na pozew o rozwód?

Zdarza się, że małżonek chce „zablokować” rozwód i nie odpowiada na doręczony mu pozew rozwodowy. Co w takiej sytuacji? Sąd doręczając małżonkowi pozew, wskazuje, że ma on określony termin (zwykle 14 dni) na ustosunkowanie się do twierdzeń i wniosków w nim zawartych.

Brak złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczony terminie może skutkować pominięciem późniejszych wniosków dowodowych, a nawet być podstawą do wydania wyroku zaocznego.

Zgodnie z art. 340 § 1 kodeksu postępowania cywilnego sąd wyda wyrok zaoczny, jeżeli mimo niezłożenia odpowiedzi na pozew skierowano sprawę do rozpoznania na rozprawie, a pozwany nie stawił się na tę rozprawę, albo mimo stawienia się nie bierze w niej udziału. Zaznaczyć należy, że wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie będzie miał charakteru zaocznego, jeżeli pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności lub składał już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.

A zatem sąd może orzec rozwód w sytuacji gdy Pozwany chce niejako uniknąć kontaktu z sądem i nie odpowiada na pozew o rozwód.

Czytaj również: Z jakiego powodu można wziąć rozwód?

Co jeżeli małżonek nie odbierze pozwu o rozwód?

Inaczej jednak wygląda sytuacja, kiedy Pozwany w ogóle nie odbierze pozwu z sądu. Wówczas małżonek wnoszący pozew zostanie zobowiązany do doręczenia przesyłki sądowej za pośrednictwem komornika. Powód musi wówczas w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania sądu złożyć potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Jeżeli tego nie uczyni sąd zawiesi postępowanie.

Adwokat rozwód Warszawa doradzi i pomoże w podjęciu odpowiednich kroków, aby osiągnąć najlepsze możliwe rozwiązanie w danej sytuacji. Sytuacje, w których występuje odmowa zgody na rozwód lub też gdy małżonek unika kontaktu z sądem, nie są sytuacjami beznadziejnymi. Odpowiednie poprowadzenie sprawy może doprowadzić do rozwodu, mimo oporu jednego z małżonków.