Czy separację trzeba zgłosić

Czy separację trzeba zgłosić?

Data

Na czym polega separacja i jakie są jej koszty?

Separacja, mimo że jest zbliżona do rozwodu, w dalszym ciągu w społecznej świadomości jest instytucją mało znaną. Wiele osób nie jest wstanie odpowiedzieć na pytanie co daje separacja, jakie są przesłanki jej orzeczenia, czy separację trzeba zgłosić np. do urzędu stanu cywilnego?

Co to jest separacja?

Separacja jest instytucją prawa rodzinnego, zbliżoną nieco do rozwodu. Zgodnie z treścią art. 611 KRO jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

Z przepisu tego wprost wynika, że legitymację do wystąpienia z żądaniem orzeczenia separacji ma każdy z małżonków. Sama wola skorzystania z możliwości jakie daje separacja jest jednak niewystarczająca. Żeby sąd mógł orzec separację koniecznym jest wykazanie, że doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Rozkład pożycia jest zupełny, gdy nastąpił na wszystkich płaszczyznach życia małżeńskiego. Separację można więc orzec jeżeli między małżonkami ustała więź fizyczna, duchowa i gospodarcza. W wypadku zakwestionowania przez jednego z małżonków wygaśnięcia takich więzi, to na małżonku żądającym separacji spoczywa obowiązek udowodnienia, że do zupełnego rozkładu faktycznie doszło.

Czym różni się separacja od rozwodu?

Separacja i rozwód na pozór mogą wydawać się zbliżone do siebie, w rzeczywistości jednak instytucje te wyraźnie się od siebie różnią. Najważniejszą różnicą pomiędzy rozwodem i separacją jest fakt, że w efekcie orzeczenia rozwodu dochodzi do rozwiązania małżeństwa. Orzeczenie przez sąd separacji nie ma wpływu na istnienie małżeństwa.

Kolejną istotną różnicą są przesłanki zastosowania rozwodu i separacji. Jak zostało już wcześniej wskazane, przy separacji wystąpić musi zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W wypadku rozwodu rozkład również musi być zupełny, a dodatkowo jeszcze trwały. O trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego mówimy gdy, realia konkretnej sprawy nie dają szans na poprawienie się relacji małżeńskiej. Innymi słowy o ile przy separacji małżonkowie nie utrzymują żadnych więzi, ale wierzymy, że ta sytuacja może jeszcze ulec zmianie, to przy rozwodzie brak jest podstaw do polepszenia się stosunków między małżonkami.

Jako Kancelaria Prawna Warszawa oferujemy merytoryczną pomoc prawną m.in. przy podziałach majątku, rozwodzie czy zasądzaniu alimentów. Zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań. Adwokat od rozwodów chętnie udzieli odpowiedzi na Państwa wszystkie pytania.

Czy separację się gdzieś zgłasza? 

Konsekwencją rozwodu jest rozwiązanie małżeństwa, co pociąga za sobą daleko idące skutki. Zmienia się przede wszystkim stan cywilny byłych małżonków, od chwili uprawomocnienia się rozwodu. Fakt ten odnotowywany jest w aktach stanu cywilnego. Małżonek, który w efekcie rozwodu zmienił nazwisko może wrócić do nazwiska z czasów przedmałżeńskich. W takim wypadku będzie musiał zgłosić zmianę nazwiska w licznych instytucjach.

Separacja nie pociąga za sobą tak dalekich konsekwencji. Zgodnie jednak z art. 82 Prawo o aktach stanu cywilnego w odpisie aktu małżeństwa zamieszcza się dane m.in. o orzeczeniu separacji i jej zniesieniu.

Jakie korzyści separacja daje małżonkom?

Z uwagi na fakt, że separacja nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa, część osób zastanawiać może się, czy warto jest w ogóle rozważać założenie sprawy o separację. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Pamiętać trzeba jednak, że separacja ma na celu przede wszystkim odbudowanie relacji małżeńskiej, zakłada więc szansę na dalsze trwanie małżeństwa. Jeżeli na skutek separacji stosunki małżonków nie uległyby poprawie, to sprawa o separację byłaby pewnego rodzaju etapem wstępnym postępowania rozwodowego. Warto pamiętać, że orzeczenie separacji nie wyłącza możliwości wniesienia pozwu rozwodowego.

Czytaj również: Co się należy żonie w separacji?