Czy warto skorzystać z mediacji przy rozwodzie?

Czy warto skorzystać z mediacji przy rozwodzie?

Data

Strony przy rozwodzie mogą skorzystać z mediacji. W wielu przypadkach mediacje przynoszą naprawdę doskonałe rezultaty. Szanse na powodzenie mediacji zależą od dobrej woli małżonków oraz umiejętności mediatora. Jakie są korzyści z wybrania mediacji w przypadku rozwodu? Czy mediacja może zaoszczędzić pieniądze podczas rozwodu? Czy mediacja może być skuteczna, jeśli strony są w konflikcie?

Zalety mediacji – rozwód

Czy mediacja jest lepsza niż tradycyjny proces rozwodowy? Mediacja pomaga uregulować kluczowe kwestie w mniej sformalizowanej atmosferze niż w sądzie. Należy jednak pamiętać, że to są sąd ostateczne orzeka o rozwodzie. Złożenie pozwu rozwodowego oraz przeprowadzenie minimum jednej rozprawy jest obligatoryjne.

Czy warto skorzystać z mediacji przy rozwodzie? Mediacja umożliwia stronom samodzielne zdecydowanie, o tym jak chcą ułożyć relacje między sobą oraz z dziećmi. Warto skorzystać z mediacji, ponieważ sprzyja ona obniżeniu poziomu negatywnych emocji, jest niejawna i polubowna. Mediacja ma na celu wspólne ustalenie zasad rozstania.

Czy mediacja jest skuteczna przy rozwodzie? Mediacja jest skuteczna przy rozwodzie, bowiem jeżeli w jej trakcie zostanie podpisana ugoda to znacznie, przyspieszy proces rozwodowy.

Korzyści z mediacji rozwodowej

Jakie są plusy mediacji podczas rozwodu? Jest wiele korzyści przeprowadzenia mediacji podczas rozwodu takich jak:

oszczędność czasu i kosztów,

lepsza komunikacja,

własna kontrola nad decyzjami,

ochrona dzieci,

zachowanie relacji.

Jakie są korzyści z wybierania mediacji w przypadku rozwodu? Mediacje rodzinne są formą pozasądowej próby rozwiązania konfliktu jaki ma miejsce między małżonkami. Mediacje mogą pomóc w szybszym ustaleniu kwestii dotyczących:

pojednania małżonków,

ustalenia warunków rozstania,

ustalenia sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej,

ustalenia kontaktów z dziećmi,

zaspokojenia potrzeb rodziny,

alimentów,

spraw majątkowych i mieszkaniowych.

Jakie są koszty mediacji rozwodowej? Koszty mediacji obejmują wynagrodzenie mediatora, które wynosi 150 zł + VAT za pierwsze posiedzenie oraz 100 zł + VAT za każde następne posiedzenie. Wynagrodzenie za całą mediację nie może być jednak wyższe niż 450 zł + VAT. Mediatorowi przysługuje także zwrot wydatków, w tym kosztów przejazdów, wysyłki korespondencji, wynajmu pomieszczenia, w którym odbywa się mediacja.

Czy mediacja może zaoszczędzić pieniądze podczas rozwodu? Mediacja pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy podczas rozwodu. Przede wszystkim wpływa na skrócenie postępowania co, przekłada się również na kwestie finansowe, w tym korzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Rola mediatora w procesie rozwodowym

Rola mediatora w procesie rozwodowym polega na pomocy stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz wypracowaniu porozumienia.

Mediator jest osobą bezstronną i neutralną, czyli nieopowiadająca się za żadnym z uczestników sprawy, posiadającą praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów. Mediatorem może być osoba wskazana przez sąd lub wybrana przez obie strony konfliktu.

Mediacja a sąd w sprawach rozwodowych

Czy mediacja jest obowiązkowa przed rozprawą rozwodową? Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Skierowanie stron do mediacji w sprawach o rozwód i separację nie jest jednak obowiązkowe.

Czy mediacja może być skuteczna, jeśli strony są w konflikcie? Mediacja może być skuteczna, pomimo pozostawania stron w konflikcie. Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami. Dzięki mediacji osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie i mogą w sposób swobodny określić swoje potrzeby.  

Jak przygotować się do mediacji przed rozwodem?

Przed pierwszym spotkaniem z mediatorem warto skonsultować się z prawnikiem. Kancelaria prawna Warszawa świadczy usługi dotyczące spraw rozwodowych, w tym pomaga w mediacji. Adwokat rozwód Warszawa przedstawi zobowiązania i prawa małżonków w trakcie trwania mediacji. Dodatkowo należy przygotować wszystkie ważne dokumenty. Pomocne jest wyznaczenie sobie celu mediacji, kilku propozycji rozwiązania konfliktu oraz przygotowanie listy ustępstw i spraw, które nie podlegają negocjacjom.

Czytaj również: Rozwód z adwokatem w sądzie czy mediacja rozwodowa?