koszty separacji

Ile kosztuje separacja w 2023 r.?

Data

Opłaty w sprawie o separację

Małżonkowie decydują się na separację z różnych powodów. Niektórzy nie są gotowi na rozwód, inni nie uznają rozwodów, a inni zaś chcą mieć czas na przemyślenie i ewentualnie podjęcie próby ratowania związku. Z orzeczeniem separacji przez sąd, tak jak i z orzeczeniem rozwodu, wiążą się pewne koszty.

Koszty separacji

Jeżeli strony decydują się na sformalizowanie separacji, to wiąże się to z kosztami sądowymi. Separacji nie można bowiem „ustalić” u notariusza, a o separacji orzeka wyłączenie sąd. Wysokość opłaty, jaka wiąże się z założeniem sprawy w sądzie, zależy od tego czy stanowiska małżonków są zgodne, czy też nie. W przypadku zgodnego wniosku o orzeczenie separacji jego koszt wynosi 100 zł. Jeżeli jednak sprawa będzie mieć charakter sporny, to opłata sądowa wynosi 600 zł. Nieopłacenie pisma wszczynającego postępowania sprawi, że zostaniemy wezwani do uzupełnienia braków formalnych poprzez jej uiszczenie, co wydłuży całe postępowanie.

Warto wskazać, że w sprawie o separację sąd orzeka nie tylko o samej separacji, ale może uwzględnić także między innymi kwestie takie jak:

  • władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi;
  • kontakty z dziećmi;
  • alimenty;
  • sposób korzystania ze wspólnego mieszkania;
  • eksmisja jednego z małżonków.

Zatem w sprawie mogą pojawić się także koszty związane z wydaniem opinii przez biegłych, stawiennictwem świadków czy wnioskami składami w toku postępowania. Jeżeli w toku sprawy zajdzie potrzeba złożenia wniosku o zabezpieczenie danego roszczenia to będzie to wiązało się z opłatą sądową w wysokości 100 zł. Także uzyskanie uzasadnienie orzeczenia sądu pociąga za sobą koszt 100 zł. Wskazać należy, że po dokonaniu analizy okoliczności danej sprawy można dokładniej oszacować, jakie dowody mogą być w sprawie przeprowadzone, i z jakim kosztem może się to wiązać. Dlatego też warto skorzystać z pomocy prawnej.

Separacja – wynagrodzenie adwokata

Wynagrodzenie adwokata czy radcy prawnego za poprowadzenie sprawy o separację ustalane jest indywidualnie. Każda sprawa jest bowiem inna i może wymagać większego lub mniejszego nakładu pracy. Dlatego też nie ma jednej stawki w tym zakresie. Warto wskazać, że zarówno postępowanie dotyczące rozwodu, jak i separacji wiążą się z dużymi emocjami u małżonków, co jest oczywiście naturalne. Działanie pod wpływem emocji nie jest jednak dobrym rozwiązaniem. Każdą decyzję warto dokładnie przemyśleć, również pod kątem tego, jakie skutki może ona przynieść w przyszłości. Pewnych decyzji nie będzie się bowiem dało potem „cofnąć”. Dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej – Adwokat rozwód Warszawa

Koszty w przypadku cofnięcia wniosku o separację

Jeżeli w trakcie postępowania przed sądem pierwszej instancji małżonek cofnie złożony pozew lub wniosek o separację (m.in. na skutek pojednania stron), to sąd z urzędu zwróci stronie całą uiszczoną opłatę i umorzy postępowanie. W razie pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty od apelacji.

Ile trwa postępowanie o separację?

Długość trwania postępowania o separację zależy od wielu czynników. Jeżeli stanowiska małżonków są zgodne, to postępowanie może zakończyć się już na pierwszej rozprawie. Jeżeli natomiast między stronami istnieje spór np. co do winy w rozpadzie małżeństwa, alimentów czy opieki nad dziećmi, wówczas może zachodzić konieczność przeprowadzenia większej ilości dowodów, co wpłynie na czas trwania postępowania. Kolejną kwestią jest znaczne obciążenie sądów pracą. Często na rozprawę trzeba czekać kilka miesięcy. Nie da się zatem określić, ile będzie trwać sprawa sądowa o separację. Może to być czas kilku miesięcy, a może trwać też kilka lat. Wszystko zależy od okoliczności i stopnia skomplikowania danej sprawy.

Warto wspomnieć, że to ile czasu może trwać sama separacja, nie jest określone, a jest to bardzo indywidualna sprawa. Nie ma żadnej granicy czasu, po jakim małżonkowie muszą zdecydować co dalej. W praktyce często jednak małżonkowie po pewnym czasie od orzeczenia przez sąd separacji decydują się na rozwód. 

Czytaj również: Powody do separacji