Jak uzyskać prawo do opieki nad dziećmi?

Data

Jak uzyskać prawo do opieki nad dziećmi

Kwestia, o którą dobrze jest zadbać po rozwodzie czy rozstaniu partnerów to uregulowanie kontaktów z dziećmi. Często na tym tle powstaje między rodzicami wiele konfliktów i nieporozumień. Jeżeli brak jest zgody rodziców co do opieki nad dziećmi, należy skierować wniosek do sądu rodzinnego.

W jaki sposób uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Ustalenie opieki najlepiej zacząć od próby porozumienia rodzicielskiego. Jeżeli rodzice będą zgodni co do tego jak ma wyglądać opieka nad dzieckiem, rola sądu w istocie ograniczać się będzie do zatwierdzenia takiego porozumienia. Jeżeli zaś między rodzicami istnieje spór sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe i to sąd ustali jak końcowo będzie wyglądać opieka nad dzieckiem.

Sąd może postanowić, że władza rodzicielska będzie przysługiwało obojgu rodzicom. Może jednak ograniczyć ją jednemu z rodziców, przykładowo kiedy uzna, że ze względu na dobro dziecka jeden z nich powinien mieć mniejsze prawo do decydowania o istotnych sprawach dziecka. Wówczas może np. ograniczyć wykonywanie władzy rodzicielskiej do współdecydowania rodzica do istotnych spraw dziecka np. jedynie w zakresie zdrowia czy edukacji dziecka. Zazwyczaj w orzeczeniu sądu zawarte są także ustalenia co do kontaktów rodzica z dzieckiem oraz miejsca zamieszkania dziecka. Jeżeli chcemy, abyśmy to my byli rodzicem, przy którym stale pozostaje dziecko, musimy wykazać szereg okoliczności, które wiążą się ściśle z sytuacją dziecka. Przykładowo należy wykazać, więź, jaką mamy z dzieckiem czy też gdzie dziecko ma swoje centrum życiowe.

Co sąd bierze pod uwagę, orzekając o prawie do opieki nad dzieckiem?

W sprawach dotyczących dzieci sąd zawsze kieruje się zasadą dobra dziecka. W sprawach dotyczących dzieci sąd zatem analizuje czy opieka sprawowana przez rodzica jest właściwa, czy między dzieckiem a rodzicem istnieje silna więź. Badane są także sprawy takie jak – warunki zamieszkania, dochody rodzica, charakter jego pracy. Dowodami w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dzieckiem może być wszystko, co poprze nasze żądania w zakresie opieki nad dzieckiem. A zatem w zależności od okoliczności mogą być to zeznania świadków, zaświadczenia lekarskie zaświadczenia ze szkoły, korespondencja z drugim rodzicem czy nawet zdjęcia.  

Okoliczności spraw są różne, dlatego też sąd zawsze musi indywidualnie przeanalizować sytuację danej rodziny. Jeżeli rodzic chce sprawować opiekę nad dzieckiem, przede wszystkim powinien wykazać przed sądem, że umie zapewnić dziecku poczucie stabilizacji i warunki do jego właściwego rozwoju. Masz wątpliwości? Więcej informacji udzieli nasz adwokat od rozwodów Warszawa, zapraszamy do kontaktu, tel: 696 377 482

Czy można zmienić rozstrzygnięcie sądu co do opieki nad dziećmi?

Co niezwykle istotne, rozstrzygnięcia sądu rodzinnego dotyczące władzy rodzicielskiej (jej ograniczenia bądź pozbawienia) czy też dotyczące kontaktów z dziećmi nie są ostateczne. Co to oznacza? Mogą być one modyfikowane, stosownie do zmieniających się okoliczności. Przykładowo jeżeli sąd ustali dosyć rzadkie kontakty ojca z dzieckiem np. z uwagi na odległe miejsce zamieszkania, a następnie ojciec przeprowadza się bliżej miejsca zamieszkania dziecka to może przemawiać to za zmianą kontaktów na częstsze.

Gdzie złożyć wniosek o ustalenie opieki nad dzieckiem?

Postępowanie opiekuńcze co do zasady powinno być prowadzone w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsca zamieszkania małoletniego. Jednak gdy razem z żądaniami dotyczącymi opieki nad dzieckiem chcemy orzeczenia rozwodu, właściwy będzie sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze zamieszkuje lub ma miejsce zwykłego pobytu. 

W sprawach dotyczących opieki nad dziećmi często niezwykle ważny jest czas. Dlatego też nie ma tu miejsca na błędy. Warto zatem powierzyć swoją sprawę w ręce doświadczonej kancelarii prawnej – kancelaria prawna Warszawa. 

Czytaj również: Alimenty po rozwodzie

 

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.