Najczęstsze konflikty związane ze spadkami

Najczęstsze konflikty związane ze spadkami

Data

Sprawy spadkowe to jeden z najczęściej występujących rodzajów postępowań spadkowych. Trudno o osobę, która nie miałaby styczności z problematyką spadkobrania. W sytuacji gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni postępowanie spadkowe przed sądem jest relatywnie proste, co więcej spadek można nabyć nawet bez udziału sądu – przed notariuszem.

Sytuacja komplikuje się gdy w rodzinie występują konflikty spadkowe. Spór rodzinny o spadek często prowadzi do wieloletnich procesów sądowych. Spory o dziedziczenie prowadzone przed sądem nie należą do łatwych i przyjemnych spraw, często wiążą się również z koniecznością przeprowadzenia złożonego postępowania dowodowego. Z uwagi na powyższe konflikty spadkowe najlepiej rozstrzygać ze wsparciem profesjonalistów. Adwokat prawo spadkowe Warszawa – oferujemy profesjonalne wsparcie również w zakresie spraw rodzinnych.

Jakie są najczęstsze przyczyny sporów spadkowych?

Rodzinne nieporozumienia dotyczące spadków najczęściej powiązane są z pozostawieniem przez spadkodawcę testamentu. Konflikty spadkowe w takim wypadku mogą dotyczyć zarówno jego ważności co do zasady, jak i poszczególnych postanowień w nim zawartych.

Spory o dziedziczenie mogą więc dotyczyć tego, czy testament w ogóle został w ważny sposób sporządzony i odzwierciedla świadomą, rzeczywistą wolę spadkodawcy. Konflikty dziedziców wiążą się w takim wypadku z tym, że część spadkobierców (z reguły tych nieuwzględnionych w testamencie) podnosi, że na skutek np. przyczyn zdrowotnych spadkodawca nie miał możliwości rozporządzać świadomie swoją wolą w dacie powstania testamentu.

Rodzinne nieporozumienia dotyczące spadków mogą również dotyczyć zapisów o wydziedziczeniu. Wydziedziczeni członkowie rodziny często kwestionują zasadność takich zapisów testamentowych. W takim wypadku w toku procesu sądowego muszą wykazać, że ich postawa względem spadkodawcy nie uzasadniała wydziedziczenia.

Czy konflikty spadkowe można rozwiązać bez udziału prawnika?

Jak rozwiązać konflikt spadkowy? Czy konflikty spadkowe można zażegnać bez udziału prawnika? Odpowiedź na tak zadane pytania może być tylko jedna – to zależy i to w znacznej mierze od samych spadkobierców. Rozwiązanie sporów spadkowych może bowiem wynikać zarówno z polubownych ustaleń spadkobierców, jak i postanowienia sądu w przedmiocie nabycia spadku.

Spory spadkowe tak naprawdę dotyczą wyłącznie tego, którzy ze spadkobierców i w jakim udziale dziedziczą spadek oraz czy wszyscy potencjalni spadkobiercy akceptują treść testamentów. Co istotne nawet wszczęcie przed sądem sprawy spadkowej nie wyklucza, że sprawa ostatecznie zakończy się polubownie. Mediacje w przypadku konfliktów spadkowych nie należą do rzadkości i często pozwalają wypracować satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie.

Kto może być uczestnikiem sporu o spadek?

Uczestnikiem postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku może być każdy, kto ma w tym interes prawny. W praktyce będą to osoby, które zaliczyć można do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym, jak również inne osoby wymienione w testamencie tj. spadkobiercy testamentowi, zapisobiercy windykacyjnizapisobiercy zwykli.

Co istotne jeżeli konflikty dziedziców w całości dotyczą testamentu, to na sprawę i tak zostaną wezwani wszyscy spadkobiercy ustawowi, nawet jeżeli nie byli wymienieni w treści testamentu.

Czy istnieją sposoby na uniknięcie konfliktu spadkowego?

Jak zostało już wskazane konflikty spadkowe, powstają na skutek nieporozumień między potencjalnymi spadkobiercami, często zresztą będącymi rodziną. Najprostszym sposobem na uniknięcie konfliktu spadkowego jest podjęcie próby pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Warto zaznaczyć, że w rozmowach takich mogą brać udział profesjonalni pełnomocnicy, często jest to nawet wskazane. Doświadczony adwokat, czy radca prawny będzie wiedział, jak prowadzić rozmowę w sposób nieeskalujący dalszego konfliktu.

Jeżeli rozmowy przed sądowe nie pomogą, a spór rodzinny o spadek przeniesie się do sądu, warto rozważyć porozumienie się również na tym etapie. Pomocna może być w tym mediacja w przypadku konfliktów spadkowych prowadząca często do zawarcia sensownej dla wszystkich ugody.

Jakie są najskuteczniejsze metody rozwiązania sporów związanych ze spadkiem?

Jak zostało już wyżej wskazane – konflikty spadkowe można rozwiązać drogą polubowną lub sądową. Obydwa sposoby rozstrzygania sporów spadkowych w efekcie doprowadzą do stwierdzenia nabycia spadku. Droga sądowa jest z reguły dłuższa i bardziej skomplikowana, spory o dziedziczenie są bardzo duże, może okazać się jednak jedyną skuteczną alternatywą.

Czy sąd może pomóc w rozwiązaniu konfliktu spadkowego?

Rozwiązanie sporów spadkowych można pozostawić w gestii sądu. Konflikty spadkowe prowadzone przed sądem trwają nieraz wiele lat, stanowią jednak gwarancję, że sprawa zostanie zakończona w sposób odpowiadający prawu. Sądy w toku postępowania spadkowego starają się nakłaniać strony do ugody. Przykładem takich działań może być zachęcenie przez sąd stron do udania się na mediacje.

Kiedy warto skorzystać z mediacji w sprawie spadkowej?

Jak uniknąć sporu o spadek? Konflikty w procesie spadkowym zdarzają się stosunkowo często. Mediacja w przypadku konfliktów spadkowych to dobre rozwiązanie gdy spadkobiercy nie chcą kontynuować procesu spadkowego, a jednocześnie są gotowi do prowadzenia rozmów ugodowych. Wypracowanie porozumienia w znaczny sposób skraca czas postępowania spadkowego i pozwala uniknąć niepotrzebnych stresów.

Mediacja w przypadku konfliktów spadkowych, i innych spraw sądowych, przeprowadzana jest przez profesjonalnych mediatorów. Mediatorzy w pierwszej kolejności rozmawiają z każdą ze stron z osobna, żeby poznać jej punkt widzenia na sprawę. Następnie zapraszają wszystkie strony na wspólną rozmowę. Mediatorzy pomagają wypracować korzystne dla wszystkich rozwiązanie, czuwając jednocześnie nad tym, żeby podczas rozmów nie doszło do pogłębienia się sporu.

Jakie są konsekwencje nieuregulowanego sporu spadkowego?

Konflikty spadkowe zawsze powinny zostać rozwiązane, ich nieuregulowanie prowadzi bowiem do sporych komplikacji. Przede wszystkim dopiero po stwierdzeniu nabycia spadku możliwym jest przeprowadzenie działu spadku.

Warto to zaznaczyć, bo nie każdy musi zdawać sobie z tego sprawę, że stwierdzenie nabycia spadku nie ma nic wspólnego z rozdysponowaniem poszczególnymi składnikami wchodzącymi w jego skład. Dopiero dział spadku reguluje te kwestie. Nieuregulowany spór spadkowy w praktyce może więc sparaliżować skuteczne zarządzanie masą spadkową, a na pewno uniemożliwi np. sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład spadku.

Czy istnieją alternatywne sposoby rozstrzygania sporów spadkowych poza sądem?

Wszelkie sposoby rozstrzygania sporów spadkowych z pominięciem sądu wiążą się z polubownym podejściem do sporu wszystkich spadkobierców. Jeżeli w toku prowadzonych rozmów pojednawczych spór rodzinny o spadek, zostanie w całości rozwiązany w ogóle nie trzeba będzie kierować się do sądu. W takim wypadku stwierdzenie nabycia spadku możliwe będzie przed notariuszem.

Jakie są kroki do podjęcia w przypadku konfliktu spadkowego?

Gdy konflikty spadkowe są na tyle duże, że spadkobiercy nie są w stanie ich rozwiązać w pierwszej kolejności należy udać się po pomoc prawną do kancelarii specjalizującej się w sprawach spadkowych. Kancelaria prawna Warszawa zajmuję się sprawami tego rodzaju, a nasi prawnicy znają sposoby na rozwiązanie sporów spadkowych. Po przedstawieniu wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów, ze wsparciem kancelarii, spadkobierca będzie mógł podjąć decyzję, czy skierować sprawę do sądu, czy też jest jeszcze szansa na jej polubowne załatwienie.