Podział firmy po rozwodzie

Data

Podział firmy po rozwodzie (1)

Jak podzielić majątek firmy po rozwodzie

Wraz z orzeczeniem rozwodu małżeństwo zostaje trwale rozwiązane. Nie oznacza to jednak, że automatycznie małżonkowie nie posiadają już żadnego wspólnego majątku. Dopiero po rozwodzie możliwe jest wszczęcie postępowania o podział majątku byłych małżonków. W ramach podziału majątku można przeprowadzić również proces podziału firmy po rozwodzie. Stopień skomplikowania takiej sprawy zależy od wielu czynników m.in. tego jak duże jest przedsiębiorstwo, czy byli małżonkowie mają zbieżne wizje podziału firmy po rozwodzie itp. W pewnych wypadkach może okazać się nawet, że nie trzeba dzielić firmy po rozwodzie, jeżeli nie wchodziła ona (czy też środki, z których została sfinansowana) w skład majątku wspólnego.

Jakie składniki majątku nie podlegają pod podział majątku małżeńskiego?

Podział majątku małżonków dotyczy jedynie majątku wspólnego. Oznacza to, że po wydaniu wyroku rozwodowego, małżonkowie nie mogą żądać podziału tych składników majątkowych, które wchodziły w skład ich majątków osobistych. Po rozwodzie nie podlega podziałowi majątek osobisty każdego z małżonków. To, które składniki majątku zaliczyć możemy do majątku osobistego wskazuje nam art. 33 KRO, a są to:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Firma (przedsiębiorstwo) – element majątku wspólnego, czy osobistego?

Skoro wiemy już, że podziałowi podlega majątek wspólny, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy firma stanowi składnik majątku wspólnego, czy osobistego małżonków? Odpowiedź na tak zadane pytanie nie jest jednoznaczna. O tym, czy firma wchodzi do majątku wspólnego i w efekcie podlega postępowaniu o podział majątku po rozwodzie, decyduje przede wszystkim to kiedy została założona.

W wypadku gdy firma założona została  w czasie trwania małżeństwa Stron, a jednocześnie małżonkowie nie podpisali umowy o rozdzielności majątkowej (tzw. intercyza) to firma małżonków będzie podlegała podziałowi po rozwodzie. Bez znaczenia jest natomiast to, czy małżonek interesował się firmą, pracował w niej, dbał o jej rozwój, czy też zupełnie się w niej nie udzielał i nie interesował się nią.

Jeżeli firma powstała przed zawarciem małżeństwa sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Co do zasady firma wchodzić powinna w skład majątku osobistego małżonka, który ją założył. Nie oznacza to jednak, że drugiemu małżonkowi na pewno nic z tego tytułu nie przysługuje. Jeżeli na firmę, w trakcie trwania małżeństwa, czynione były nakłady, a nakłady te pochodziły z majątku wspólnego małżonków to składniki te będą podlegały podziałowi majątku po rozwodzie. Nasza Kancelaria Prawna Warszawa specjalizuje się w podziałach majątku oraz szeroko pojętym prawie rodzinnym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji i porad prawnych dostosowanych do indywidualnej sytuacji.

Podział firmy męża po rozwodzie

Jak zostało już wskazane, firma założona przed zawarciem związku małżeńskiego, wchodzić będzie w skład majątku osobistego. Jeżeli jednak na rozwój firmy wydatkowane były wspólne pieniądze małżonków, to występuje sytuacja nakładu z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka. Tego rodzaju nakłady podlegają już podziałowi w ramach postępowania po rozwodzie. Jeżeli nakład był poczyniony z majątku wspólnego na firmę męża czy żony to drugi małżonek może liczyć na zwrot połowy przeznaczonych na rozwój firmy środków. W razie pytań i wątpliwości, nasz prawnik od rozwodów jest do Państwa dyspozycji.

Nie ma większego problemu, jeżeli byli małżonkowie są zgodni w zakresie rozliczenia nakładów. W przeciwnym wypadku sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, często kończy się postępowaniem sądowym. W wypadku skierowania sprawy do sądu, strona wnosząca pozew, będzie musiała wykazać z czyjego majątku doszło do dokonania nakładu oraz jakiej wysokości był to nakład. W tym celu należy przedstawić stosowne dokumenty czy też powołać świadków. Jeżeli spór dotyczyć będzie wartości poczynionych nakładów konieczne jest powołanie przez sąd biegłego, który wyda opinie w tym zakresie.

Czytaj również: Firma męża a podział majątku

 

 

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.