Rodzaje rozwodów w Polsce – jaki rozwód w Polsce?

Data

Rodzaje rozwodów w Polsce

Rozwód w polskim prawie – krok po kroku

W Polsce istnieją dwa rodzaje rozwodów – z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie. Rozwód z orzeczeniem o winie jest skutkiem winy jednego lub obojga małżonków. Z kolei rozwód bez orzekania o winie jest możliwy, gdy wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli w momencie, gdy doszło do zerwania trzech więzi: gospodarczej, fizycznej i uczuciowej.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie to sposób rozwiązania małżeństwa, w którym nikt nie musi ponosić winy za jego rozpad. Rozwód bez orzeczenia winy może zostać orzeczony jedynie na zgodny wniosek obojga małżonków. Jest o wiele szybszy, prostszy i mniej kosztowny niż rozwód z orzeczeniem o winie.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty dla małżonka

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, aby otrzymać alimenty od byłego małżonka, musi powstać niedostatek środków do życia. Niedostatek to sytuacja, w której dochody  byłego małżonka są niewystarczające do pokrycia jego podstawowych potrzeb życiowych. Czas, w którym można żądać alimentów od byłego małżonka jest ograniczony. Obowiązek alimentacyjny trwa maksymalnie 5 lat od wydania wyroku rozwodowego.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty dla dzieci

Decyzja dotycząca winy za rozpad małżeństwa wpływa jedynie na kwestie alimentów między byłymi małżonkami. Wydanie wyroku rozwodowego bez orzeczenia o winie nie wpływa na wysokość alimentów na rzecz małoletnich dzieci.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Wiele osób, które decydują się na rozwód, są zdeterminowane, aby wykazać przed sądem wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego współmałżonka, szczególnie w sytuacji zdrady. Rozwód z orzeczeniem o winie jest to najczęściej dłuższy proces, bardziej wymagający dowodowo, a co za tym idzie bardziej stresujący dla stron niż rozwód bez orzeczenia o winie.  Sprawa rozwodowa może trwać się latami, jeżeli małżonkowie są skłóceni i nie potrafią dojść do porozumienia. Dodatkowo w sprawie występuje konieczność przeprowadzenia wielu dowodów potwierdzających winę małżonka, np. przesłuchania wielu świadków.

Ważne w tym czasie jest wsparcie i pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który zadba o Twoje interesy i wesprze w przebrnięciu przez sprawę rozwodową – Skorzystaj z oferty „Adwokat rozwód Warszawa

Sąd może orzec rozwód:

 •   z winy żony,
 •   z winy męża,
 •   z winy obojga małżonków.

 

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego leży po stronie tego małżonka, którego zachowanie stanowi naruszenie obowiązków małżeńskich i przyczyniło się do rozpadu pożycia małżeńskiego lub ten rozpad pogłębiło. Katalog przyczyn uzasadniających orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków jest katalogiem otwartym. Najczęstszymi przyczynami rozwodów są:

 •   zdrada,
 •   przemoc fizyczna i psychiczna,
 •   porzucenie małżonka,
 •   uzależnienie od alkoholu, narkotyków,
 •   nieróbstwo,
 •   odmowa współżycia,
 •   trwonienie majątku,
 •   odmowa wzajemnej pomocy w małżeństwie,
 •   chorobliwa zazdrość,
 •   negatywny stosunek do rodziny małżonka.

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla małżonka

Orzeczenie o winie wpływa na obowiązek alimentacyjny między małżonkami. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek winny będzie zobowiązany do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Alimentów dla małżonka można dochodzić zarówno w procesie o rozwód, jak również w późniejszym procesie o alimenty.

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

Rozwód z orzeczeniem o winie co do zasady nie wpływa na podział majątku. Nawet w przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków sąd rozpoznający sprawę o podział może ustalić, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym i dokonać podziału majątku po połowie.

Jednak wskazać należy, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każde z nich przyczyniło się do powstania tego majątku. W takiej sytuacji wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie małżonka może być pomocny w uzyskaniu rozstrzygnięcia dotyczącego nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Sprawdź również: Koszt rozwodu bez orzeczenia i z orzeczeniem o winie

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.