rozwód

Rozwód krok po kroku

Data

Najważniejsze informacje o rozwodzie

Rozwód to (z reguły) długotrwały proces, do którego należy się odpowiednio przygotować – zarówno pod kątem merytorycznym, jak i emocjonalnym. Po podjęciu decyzji trzeba oczywiście uporać się z formalnościami, czyli zebraniem wszystkich dokumentów oraz przygotowaniem pozwu.

Jednak – jak już wspomnieliśmy – złożenie „papierów rozwodowych” to nie wszystko… Przede wszystkim w tym trudnym czasie trzeba zadbać o siebie, ale także zadać sobie pytanie Czy na pewno chcę się rozwieść z małżonkiem? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, czas zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat rozwodu, które zebraliśmy poniżej.

Adwokat rozwód Warszawa odpowie na wszystkie pytania i przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces jakim jest rozwód.

Rozwód – co trzeba wiedzieć?

Aby sąd orzekł rozwód, musi mieć pewność, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami ustały wszystkie trzy więzi tworzące małżeństwo, czyli więź duchowa, gospodarczafizyczna. Wówczas możemy powiedzieć, że rozkład jest zupełny.

Taki stan musi trwać na tyle długo, aby sąd był przekonany, że nie ma żadnych szans na naprawę relacji – wtedy rozkład jest trwały. Należy jednak pamiętać, że nie istnieje żaden przepis, który mówiłby o tym, jak długo takie okoliczności muszą występować, by można było stwierdzić, że małżeństwa nie da się już uratować. Przyjmuje się, że minimalny czas to 3 miesiące. Nie jest to jednak sztywna granica, do której należałoby przywiązywać szczególną wagę.

Może się też zdarzyć, że sąd nie będzie przekonany o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia. Pytanie brzmi: Czy sąd może nie udzielić rozwodu? Albo raczej: Kiedy rozwód jest niemożliwy?

Kiedy rozwód jest niemożliwy?

Zdarzają się sytuacje, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd nie orzeknie rozwodu. Dzieje się tak w 3 sytuacjach, które w żargonie prawniczym nazywa się negatywnymi przesłankami rozwodu. Kiedy zatem rozwód nie jest możliwy?

 • Jeśli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków. Np. rozwód mógłby spowodować niekorzystne zmiany w psychice dzieci.
 • Gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód. W tym miejscu trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że odmowa niewinnego małżonka nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Przykładowo, nie może być motywowana tylko chęcią zrobienia „na złość” partnerowi.
 • Jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Może się tak zdarzyć, gdy jeden z małżonków jest ciężko chory i nie ma kto się nim zaopiekować.

Czego można żądać w pozwie o rozwód?

Orzekając rozwód, sąd musi niejako uregulować całokształt sytuacji rozpadającej się rodziny. Ma oczywiście przy tym obowiązek wziąć pod uwagę wszystkie kwestie poruszone na rozprawie i żądania procesowe wynikające z pozwu.

O czym rozstrzyga sąd?

W związku z powyższym, w wyroku rozwodowym sąd orzeka o:

 1. Winie w rozkładzie pożycia. Chociaż w tym miejscu trzeba zaznaczyć, że na zgodne żądanie małżonków sąd może zaniechać orzekania o winie. Skutki tego są takie, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy. Jednak w sytuacji, gdy małżonkowie są np. skłóceni i nie mogą dojść do porozumienia, bardzo często dochodzi do orzekania o tym, kto ponosi winię za rozkład pożycia. Warto dodać, że w prawie rodzinnym winy się nie stopniuje. Jeden małżonek nie może być zatem bardziej lub mniej winny. Winę ponosi jeden albo drugi, albo oboje, albo żaden z nich.
 2. Władzy rodzicielskiej – w przypadku gdy małżonkowie wspólnie posiadają małoletnie dziecko lub dzieci, w trakcie rozprawy kluczowe jest ustalenie kwestii władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Władzę rodzicielską mogą sprawować oboje rodziców, ale także tylko jeden z nich. Wówczas władza drugiego zostaje z reguły ograniczona – np. do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka związanych z leczeniem i wyborem zawodu. Jest to bardzo indywidualna kwestia. Należy pamiętać, że sąd zawsze bierze pod uwagę dobro dziecka i kieruje się kilkoma innymi zasadami. Choćby tą, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie.
 3. Świadczenie alimentacyjne – chodzi tutaj o łożenie na utrzymanie dziecka. Sąd przede wszystkim bada finansowe potrzeby dzieci i możliwości zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimentów. W pozwie rozwodowym należy więc sprecyzować, jakie są uzasadnione potrzeby dzieci. Wskazać należy np. na wydatki związane ze szkołą, korepetycjami czy lekarstwami. Oczywiście możliwości zarobkowe małżonka (rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów) są równie istotną kwestią – to jednak temat na osobny wpis.
 4. Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania. To także jest kwestią bardzo indywidualną, Wiele zależy od atmosfery między małżonkami. Pytanie brzmi, czy chcą polubownie to ustalić, czy też potrzebują interwencji sądu. Co do zasady są trzy sposoby na rozwiązanie takiej sytuacji:
  • fizyczny podział mieszkania (często jest to niemożliwe),
  • przyznanie mieszkania jednemu z małżonków i spłacenie drugiego albo
  • sprzedaż wspólnej nieruchomości i podział kwoty między rozwiedzionych małżonków według wielkości ich udziałów.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy wnosi się do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków, jeżeli choć jedno z nich jeszcze stale w danym okręgu przebywa.

Jeżeli natomiast każdy z małżonków mieszka w innym miejscu, wówczas właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej – czyli osoby, przeciwko której współmałżonek wystąpił z pozwem rozwodowym.

Gdyby jednak nie udało się ustalić miejsca zamieszkania strony pozwanej, wtedy właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda – czyli osoby, która wystąpiła z pozwem rozwodowym.

Jak wysłać pozew o rozwód? Najlepiej zrobić to listem poleconym. Wtedy będą mieli Państwo dowód wysłania – stempel pocztowy z datą wysyłki. Można też pozew złożyć w biurze podawczym odpowiedniego sądu. Warto wtedy wydrukować jeden egzemplarz więcej – dla siebie – i poprosić o potwierdzenie złożenia pisma.

Orzeczenie rozwodu – musisz to wiedzieć!

Sąd orzekając rozwód, prawnie rozwiązuje związek małżeński. Należy pamiętać, że aby to nastąpiło, wyrok musi się uprawomocnić. Jeśli żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie, to wyrok staje się prawomocny z upływem 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

Jednak co w sytuacji, jeśli taki wniosek zostanie złożony przez jedną ze stron? Wówczas wyrok uprawomocni się po 14 dniach od doręczenia uzasadnienia wyroku. Chyba że któraś ze stron złoży apelację… Trzeba pamiętać, że małżeństwo ustaje z chwilą uprawomocnienia, a nie z chwilą wydania orzeczenia!

Przeczytaj także: Separacja a rozwód