W jaki sposób testament wpływa na proces dziedziczenia?

W jaki sposób testament wpływa na proces dziedziczenia?

Data

Wiele osób zastanawia się, jak testament wpływa na podział majątku. Rola testamentu w spadkobraniu jest bardzo ważna. Testamentowe przekazanie majątku zapewnia bowiem dziedziczenie majątku zgodnie z wolą spadkodawcy. Innymi słowy,  spadkodawca ma pełną swobodę w decydowaniu o tym, kto ma zostać jego spadkobiercą i co stanie się z jego majątkiem po śmierci.

Testament a dziedziczenie ustawowe

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Z kolei dziedziczenie według testamentu następuje w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił testament, czyli dokument prawny, który określa, jak ma zostać rozdysponowany majątek testatora po jego śmierci.

Jak testament wpływa na podział majątku po zmarłym? Przede wszystkim testament określa kto i w jakich częściach ma odziedziczyć poszczególne elementy majątku spadkodawcy. Dodatkowo w testamencie spadkodawca może:

• ustanowić zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe,

• wydziedziczyć spadkobiercę ustawowego,

• powołać wykonawcę testamentu.

Czy testament może zmienić domyślne zasady dziedziczenia ustawowego? Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie albo gdy żadna z osób, które powołał w testamencie, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Czy dziedziczenie według testamentu jest bardziej korzystne niż dziedziczenie ustawowe? Decyzja o wyborze przez spadkodawcę korzystniejszego dla niego rozporządzenia majątkiem po śmierci wymaga dokładnej analizy sytuacji życiowej i majątkowej. Wskazać jednak należy, że testament jest lepszym rozwiązaniem w sytuacji, gdy:

• spadkodawca chce mieć pełną kontrolę nad tym, kto i w jakiej części odziedziczy jego majątek,

• spadkodawca chce przekazać część majątku osobom, które nie są z nim spokrewnione lub organizacjom,

• spadkodawca chce uniknąć konfliktów między potencjalnymi spadkobiercami. 

Sprawdź: Najczęstsze konflikty związane ze spadkami

Jak sporządzać testament, aby uniknąć sporów dziedziców

Czy każdy może być beneficjentem testamentu? Spadkodawca może powołać do dziedziczenia dowolnie wybraną przez siebie osobę, niekonieczne z kręgu najbliższej rodziny. Beneficjent testamentu powinien zostać dokładnie opisany w pozostawionym testamencie, aby w przyszłości można go było łatwo zidentyfikować.

Jakie są konsekwencje nieistnienia testamentu dla procesu dziedziczenia? W przypadku nieistnienia testamentu, następuje dziedziczenie ustawowe, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Celem uzyskania porady dotyczącej poprawności sporządzenia testamentu  lub innej sprawy dotyczącej prawa spadkowego skontaktuj się z nami: Kancelaria prawna Warszawa

Skutki testamentu dla procesu dziedziczenia

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy sporządzaniu testamentu, które mogą wpłynąć na proces dziedziczenia? Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

• w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

• pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

• pod wpływem groźby.

Testament dla swojej skuteczności powinien:

• zawierać podpis spadkodawcy, za wyjątkiem testamentu ustnego,

• zawierać datę sporządzenia,

• zostać sporządzony osobiście przez spadkodawcę,

• w zależności od przyjętej formy testamentu (holograficzny, notarialny, allograficzny, ustny, podróżny, wojskowy) powinny zostać spełnione jego ustawowe przesłanki ważności.

Testament jako instrument prawny wpływający na dziedziczenie

Czy testament musi być sporządzony przez prawnika? Testament nie musi zostać sporządzony przez prawnika. Testament można sporządzić własnoręcznie, pisząc go w całości pismem ręcznym, składając pod nim swój podpis i opatrzając datą. Jeżeli testator chce sporządzić testament notarialny w takim wypadku musi udać się do notariusza i przed nim oświadczyć swoją ostatnią wolę.

Jak można zmienić testament w trakcie życia spadkodawcy? Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela. Odwołanie testamentu może nastąpić w ten sposób, że:

• spadkodawca sporządzi nowy testament,

• w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność,

• dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.  Adwokat prawo spadkowe Warszawa doradzi, jak sporządzić testament, aby uniknąć sporów dziedziców.