Współwłasność małżeńska samochodu

Współwłasność samochodu w małżeństwie a rozwód

Data

W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie gromadzą wspólny majątek ruchomy i nieruchomy. Jedną z najczęściej nabywanych ruchomości przez małżonków jest samochód. Samochód jest nie tylko codziennym narzędziem, ale także ulokowany jest w nim majątek wspólny małżonków.  

Współwłasność małżeńska samochodu

Samochód kupiony w trakcie trwania małżeństwa należy do obojga małżonków, jeżeli nie podpisali przed ślubem lub w trakcie małżeństwa umowy o rozdzielności majątkowej. Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (powstaje majątek wspólny).

W sytuacji, gdy samochód został zakupiony:

  • przed ślubem
  • po zawarciu małżeństwa, lecz ze środków majątku osobistego męża lub żony,
  • należy tylko do jednego z małżonków.

Zgodnie z art. 33  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej należą do majątku osobistego każdego małżonka.

Zgodnie z art. 36§2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. W konsekwencji, do zakupu lub sprzedaży wspólnego samochodu nie jest wymagana formalna zgoda męża lub żony. Współmałżonek nie musi podpisać umowy sprzedaży. Podkreślić jednak należy, że sprzedaż pojazdu przy sprzeciwie małżonka jest niedopuszczalna i może nosić znamiona przekroczenia prawa do zarządzania majątkiem. Małżonkowie są bowiem zobowiązani do współdziałania w zarządzaniu majątkiem i informowaniu się o jego stanie.

Współwłasność samochodu w małżeństwie a rozwód

Po orzeczeniu rozwodu, następnym krokiem jest podział majątku wspólnego. Jeśli strony nie osiągnęły porozumienia w przedmiocie podziału swojego majątku, o podziale majątku na jednego z małżonków decyduje Sąd, biorąc pod uwagę interesy małoletnich dzieci i miejsce ich zamieszkania. 

Co z samochodem po rozwodzie? Samochód po rozwodzie małżonków jako nieruchomość wspólna, również podlega podziałowi. Adwokat rozwód Warszawa pomoże w sprawie o podział majątku.

Podział samochodu po rozwodzie polega na:

  • pozostawieniu samochodu w osobistym posiadaniu jednego z małżonków;
  • podziale wpływów z samochodu równo lub w innej proporcji uzgodnionej po sprzedaży samochodu;
  • przeniesieniu samochodu na własność jednego z małżonków, przy czym drugi małżonek otrzymuje rekompensatę pieniężną za wydanie nieruchomości nabytej na własność.

Samochód zarejestrowany na jednego z małżonków

Jeżeli samochód został zakupiony po ślubie i małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, to samochód należy do majątku wspólnego. W konsekwencji niezależnie od tego, który z małżonków figuruje w dowodzie rejestracyjnym, oboje mają do niego takie same prawa. W dowodzie rejestracyjnym nie ma obowiązku ujawniania wszystkich właścicieli pojazdu.

Kupiony po zawarciu małżeństwa samochód wchodzący w skład wspólności majątkowej można zarejestrować na oboje małżonków – właściciel samochodu: żona, współwłaściciel samochodu: mąż lub na odwrót. Nie jest to jednak  konieczne i nie zmienia sytuacji cywilnoprawnej.

Czytaj również: Czy rozwód trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Czy żona ma prawo do samochodu męża?

Żona ma prawo do samochodu męża jeżeli należy on do majątku wspólnego.

Czy mąż może zabrać żonie samochód? 

Jeśli samochód został kupiony w trakcie trwania małżeństwa ze wspólnego majątku i obowiązuje wspólność majątkowa, to oboje współmałżonków mają takie sama prawa do samochodu. Mąż nie może zabrać żonie samochodu bez stosownej umowy lub wyroku o podział majątku.  

Jeżeli potrzebujesz porady czy pomocy prawnej dotyczącej podziału majątku po rozwodzie, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Kancelaria prawna Warszawa świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Proces podziału majątku po rozwodzie może być bardzo skomplikowany i wymagać pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym, aby zapewnić sprawiedliwe i korzystne rozwiązanie dla obu stron.