Jak uzgodnić wizyty z dziećmi po rozwodzie?

Data

Jak uzgodnić wizyty z dziećmi po rozwodzie

Rozwód jest stresującą sytuacja zarówno dla małżonków jak również ich dzieci. Po rozwodzie rodziców dziecko najczęściej mieszka z jednym z nich. W takiej sytuacji byli małżonkowie powinni ustalić, jak często i na jakich zasadach dziecko będzie widywało się z drugim rodzicem, kierując się przy tym dobrem dziecka. Dla dobra dzieci ich sytuacja po rozwodzie rodziców powinna się zmienić w jak najmniejszym stopniu.

Jak utrzymać kontakt z dzieckiem po rozwodzie?

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie powinny zostać ustalone w taki sposób, aby uwzględnione zostały potrzeby i oczekiwania dziecka. W przypadku pozostawania przez byłych małżonków w dobrych relacjach, kontakty z dziećmi mogą zostać ustalone na drodze polubownej. W takiej sytuacji rodzice ustalają terminy kontaktów i wzajemnie je respektują. Polubowne ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie przyczynia się do stworzenia poczucia bezpieczeństwa u dziecka.

Często zdarzają się jednak sytuacje, kiedy małżonkowie są skłóceni i nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ustalenia kontaktów z dzieckiem.  W takiej sytuacji to sąd, biorąc pod uwagę dobro dziecka, ustala kontakty dziecka z rodzicem. Po orzeczonym rozwodzie, ustalenie kontaktów z dzieckiem odbywa się przed sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, w trybie nieprocesowym. Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej? Skorzystaj z naszej pomocy – Kancelaria prawa rodzinnego Warszawa, zapraszamy do kontaktu, tel: 696 377 482

Jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem?

Zdarzają się sytuacje, kiedy rodzic wykonujący władzę rodzicielską nad dzieckiem utrudnia albo wręcz uniemożliwia kontakty drugiego rodzica z dzieckiem. Jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem? Istnieje kilka sposobów:

  • kierując wniosek do sądu o ustalenie kontaktów, warto dodać roszczenie o ustalenie, że niezrealizowany kontakt odbędzie się w najbliższym możliwym terminie i w rozmiarze, w jakim się nie odbył,
  • rodzic, któremu utrudniane są kontakty może złożyć wniosek do sądu o zagrożenie rodzicowi utrudniającemu kontakty nakazem zapłaty określonej kwoty za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie orzeczenia w przedmiocie wykonywania kontaktów. Jeżeli istnieje obawa, że kontakty będą utrudniane lub wręcz uniemożliwiane przez rodzica, orzeczenie z zagrożeniem nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej za utrudnianie kontaktów rodzica z dzieckiem może zostać zawarte już w orzeczeniu ustalającym kontakty z dzieckiem.
  • złożenie wniosku o ustanowienie kuratora nad wykonywaniem przez rodzica obowiązku wydawania dziecka drugiemu rodzicowi w terminach ustalonych przez Sąd.

Czy 13 letnie dziecko może decydować z kim chcę mieszkać?

Sąd rozstrzyga kwestie związane z sytuacją małoletnich dzieci po rozwodzie rodziców. Dziecko nie może samo decydować z kim chce mieszkać. Sąd w wyroku rozwodowym decyduje o miejscu zamieszkania dziecka, sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej, podziale kosztów utrzymania i wychowania, kontaktach rodziców z dzieckiem. Orzekając o powyższych kwestiach sąd kieruje się dobrem dziecka. Sąd w sprawie dotyczącej małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, przy czym wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.  Po wysłuchaniu sąd rozważa okoliczności sprawy w odniesieniu do osoby dziecka oraz zakres, w jakim może uwzględnić jego rozsądne życzenia.

Czy dziecko ma prawo decydować o kontaktach z ojcem?

Jeżeli dziecko jest na tyle dojrzałe emocjonalnie, że może wyrażać swoje zdanie na temat spotkań z ojcem, sąd ustalając kontakty powinien wziąć opinie dziecka pod uwagę. Zdanie dziecka nie jest decydujące, sąd bada również inne okoliczności. Nie może być ono jednak ignorowane. Sąd wydaje postanowienie o kontaktach z rodzicem po przeprowadzeniu rozmowy z dzieckiem w warunkach umożliwiających swobodne wyrażenie swojego zdania, bez presji ze strony któregokolwiek z rodziców. Najczęściej taka rozmowa odbywa się w obecności psychologa lub kuratora, który potrafi ocenić, czy dziecko mówi szczerze, czy też jest zmanipulowane przez jednego z rodziców.

Zobacz również: Jak uzyskać prawo do opieki nad dziećmi?

 

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.